ข่าวประชุม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนระบบ Thai MOOC”

วันที่ 28 เม.ย.65 เวลา 8.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนระบบ Thai MOOC” ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 3 ท่าน คือ คุณจิระ ชนรักสุข คุณนพดล โชติ คุณชนากานต์ ปิ่นวิเศษ ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สนใจจากทุกคณะเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่อไป จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมแผนเผชิญเหตุของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีบุคลากรมีการติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 28 เม.ย. 65  เวลา 09.30 น. นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมแผนเผชิญเหตุของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีบุคลากรมีการติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมในประเด็นการดำเนินงานผลิตกำลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ใช้แนวคิดตลาดนำการผลิต

วันที่ 27 เม.ย. 65 เวลา 15.00 – 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดี ประธานสาขาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ประชุมร่วมกับ คุณจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และคุณบุญเลิศ ชดช้อย นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ผ่านระบบ zoom Cloud Meetings ในประเด็นการดำเนินงานผลิตกำลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ใช้แนวคิดตลาดนำการผลิต มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและบ่มเพาะนักศึกษา ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมถึงการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสวัสดิการในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และมีโอกาสได้รับการบรรจุเข้าทำงานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566-2570 (ทบทวน)

วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วยดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566-2570 (ทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ครั้งที่ 9-3/2565

วันที่ 25 เม.ย.2565 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ครั้งที่ 9-3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีคุณกลินท์ สารสิน เป็นประธานที่ปรึกษา และคุณธเนศ วรศรัณย์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบดังนี้ 1. การสร้างเครือข่าย Hug Earth โดยใช้ TOCA Platform 2. โครงการขับเคลื่อนสินค้าวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์สู่นักท่องเที่ยว 3. ความคืบหน้าการจัดงานสัมมนาเรือรา ราญ (Cruise) 4. ความคืบหน้าการจัดทา คู่มือ Happy Model 5. สรุปผล Workshop การท่องเที่ยวในแม่น้า เจ้าพระยา (กรุงเทพฯ-อยุธยา) 6. สรุปผล Workshop การท่องเที่ยวในแม่น้า …

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ครั้งที่ 9-3/2565 Read More »

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 22 เม.ย. 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาต่อไปนี้ 1. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนส่งเสริม ววน. ต่อรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สกสว. ประจำปี พ.ศ. 2564 2. การขออนุมัติยกเลิกแผนงานวิจัยภายใต้คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 3. การขออนุมัติยกเลิกรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 4. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองสถิติทางการ ชุดข้อมูล”การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันที่ 25 เม.ย. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองสถิติทางการ ชุดข้อมูล”การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 22 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และประชุมออนไลน์ ด้วยระบบ zoom Cloud Meetings

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 เม.ย. 65 เวลา 13.00 น.อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีระเบียบวาระพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2465 พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนประจำปีการศึกษา 2565 และพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบทความวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”

วันที่ 21 เม.ย. 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบทความวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการการพัฒนาบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล บรรณาธิการ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้