ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2566 นำโดย ดร.เดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ