ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR)ระบบERP

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ระบบ เพื่อให้ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขอผิดพลาด ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์