วางแผนการนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และภาคีเครือข่าย

วันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี รวมประชุมหารือกับนายคำรณ หว่างหวังศรี เกี่ยวกับการวางแผนการนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และภาคีเครือข่าย ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ