โครงการสร้างต้นแบบนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 5 ก.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างต้นแบบนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบนักสื่อสาร และนักสร้างคอนเท้นต์ในทุกระดับ ทั้งระดับผู้บริหาร อาจารย์ รวมถึงนักศึกษาให้มีทักษะสำหรับการสร้างคอนเท้นต์ การนำเสนออย่างมืออาชีพ เพื่อให้สามารถเผยแพร่งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานของนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์ตลอดจนสร้างช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย รองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากคุณกนิษฐา วัฒนไวฑูรย์ชัย และนายสำราญ ฉัตรโท อดีตผู้บริหารฝ่ายข่าวช่อง 3 เป็นวิทยากร ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ