ประชุมหารือแนวทางการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชน และการฟื้นปริมาณ กุ้งแม่น้ำตลอดลำน้ำบางปะกง

วันที่ 4 ก.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชน และการฟื้นปริมาณ กุ้งแม่น้ำตลอดลำน้ำบางปะกง โดยมีอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าประชุมร่วมกัน เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของกุ้งแม่น้ำ การเพิ่มปริมาณกุ้งแม่น้ำตามธรรมชาติ การยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงกุ้งแม่น้ำ เพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกง ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์