ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 3 ก.ค. 66 เวลา 13.30 น. นางบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)