ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 21 พ.ค. 66 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และคณะครู กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง โดยการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา วางแผนร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง และให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของโรงเรียน ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์