อบรมเรื่อง “การเตรียมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเรื่อง “การเตรียมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม” โดยมี อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากบุคลากรสายวิชาการของหลายมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมอภิปรายถึงวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (อุปนายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม) และกิจกรรม “การอภิปรายและวิพากษ์การนำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สดภิบาล (ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขารับใช้สังคม และการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม) รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (อุปนายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม) รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาส่งเสริมการเกษตร – ด้านพัฒนาการเกษตร) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ (อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ท่านได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น “สาขารับใช้สังคม”) เป็นผู้วิพากษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการอบรมเรื่อง “การเตรียมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดเตรียมผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 และเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ทำงานเชิงรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสามารถเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมได้ ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น