ต้อนรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

วันที่ 12 พ.ค. 66 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในการรายงานตัว และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา