ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 6 ก.พ. 66 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) และที่ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์