กิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการ Social Enterprise Booster

วันที่ 3 ก.พ. 66) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการ Social Enterprise Booster ชุมชนก้าวหน้าสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ้งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม พัฒนาพื้นที่ทางการตลาด พร้อมสร้างต้นแบบในการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์