กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกสารภีดินไทย ช่อดอกสารภีประดับผม

วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้รับเกียรติจากชมรมรักษ์รำวงมาตรฐาน รำวงพื้นบ้าน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ให้เป็นวิทยากร ในกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกสารภีดินไทย (ช่อดอกสารภีประดับผม สำหรับประกอบการแสดง ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์