ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ)

วันที่ 27 ม.ค. 66 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการเตรียมงาน RRU Open House 2023 ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้