ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 14 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และที่ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ