โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้วิกฤตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การสร้างระบบฐานข้อมูล”

วันที่ 11 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้วิกฤตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การสร้างระบบฐานข้อมูล” เพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและเพื่อสร้างบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ซึ้งได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติศักดิ์ กิตติธัญวงศ์ เลขนสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม ที่ปรึกษาโครงการคลัง 4.0 กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ