ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 10 ม.ค. 65 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) และที่ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ