ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา

วันที่ 9 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายประภาส มาดะมัน หัวหน้าหน่วยงานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ นายพงศกร สวัสดิ์มาก หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา นางวัฒนา เวศวงศ์ษาทิพย์ รักษาการหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป นายกิตติพงษ์ ทับพยุง หัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา นางสาวสิริลาวัลย์ แววมะบุตรวรโชติ นักวิชาการศึกษา และนายนิรุธ หมื่นสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กระทรวง อว.กับการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย