ศึกษาดูงานศาลปกครอง

วันที่ 4 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มธุริน พงศกรพาณิช ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ นำนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ศึกษาดูงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง รวมทั้งเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี หอสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บทบาทอำนาจหน้าที่และวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชากฎหมายปกครองและการประกอบวิชาชีพนักกฎหมายต่อไปในอนาคต