โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต หลักสูตร เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานอุตสาหกรรม (หลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน สำหรับโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์