แบ่งกลุ่มเพื่อเสนอและกลั่นกรองแผนงานตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1

วันที่ 18 ส.ค. 65 เวลา 08.30-16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์​สมศักดิ์​ ทองแก้ว​ อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) และการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี