ลงพื้นที่กับคณะกรรมการลูกโลกสีเขียว ระดับภาค (ภาคกลาง-ตะวันออก) เพื่อรวบรวมข้อมูลของผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21

วันที่ 8-9 มีนาคม 2565 อ.ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการลูกโลกสีเขียว ระดับภาค (ภาคกลาง-ตะวันออก) เพื่อรวบรวมข้อมูลของผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21 ประกอบด้วย ผลงานสรรหา ประเภทบุคคล ได้แก่ นายประสาน แสงไพบูลย์ ผู้จัดตั้งมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และผลงานประเภทกลุ่มเยาวชน ได้แก่ กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ต.พนัสนิคม อ.นัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อนำข้อมูลผลงานดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”