สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ ในการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการเดินทางและท่องเที่ยวทางน้ำเชิงอนุรักษ์

วันที่ 28 ก.พ 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี นำทีมงานลงพื้นที่ อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอใกล้เคียง เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ ในการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการเดินทางและท่องเที่ยวทางน้ำเชิงอนุรักษ์ โดยจะมีกำหนดและออกแบบเส้นทางให้มีการต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะเป็นการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีศักยภาพมากขึ้นต่อไป