ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 10.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์