ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.นครราชสีมา

วันที่ 22 เม.ย. 67 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานรูปแบบด้านบริหารจัดการงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านบริหาร จัดการงานวิจัยแก่บุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์