สอบระดับปริญญาตรีภาคปกติ

วันที่ 21 เม.ย. 67 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการสอบผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 5) ปีการศึกษา 2567 ซึ่งคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาเป็นการสอบแบบออนไซด์ และจะทำการสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ส่วนคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะเป็นการสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.rru.ac.th