พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดทำแผนพัฒนาตำบลเทพราช

วันที่ 10 เม.ย. 67 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดทำแผนพัฒนาตำบล ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และเทศบาลตำบลเทพราช ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน สู่การสร้างเศรษฐกิจฐานราก และศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีนายพลากร โชคพิชิตชัย นายกเทศมนตรีตำบลเทพราช พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี ณ เทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา