ข่าวประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 14/2566

วันที่ 11 ส.ค. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 14/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันที่ 10 ส.ค. 66 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม สู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินท

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 10 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าเอกถาวร วิงวอน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก เป็นวิทยากร ณ ห้องการะเกด และที่โดม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 9 ส.ค. 66 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมหารือตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ของแผน

วันที่ 9 ส.ค.66 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมประชุมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร เพื่อหารือเรื่องตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ของแผน ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนครินทร์

หารือการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรระดับตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 9 ส.ค.66 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมประชุมกับอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือ เรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรระดับตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนครินทร์

ประชุมกับคณาจารย์และบุคลากร จากคณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต

วันที่ 9 ส.ค. 66 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมประชุมกับคณาจารย์และบุคลากร จากคณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมไปถึงการดำเนินงานและเตรียมจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

โครงการสร้างต้นแบบนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับที่ 1

วันที่ 9 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น. งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดโครงการสร้างต้นแบบนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับที่ 1 (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบนักสื่อสาร และนักสร้างคอนเท้นต์ในทุกระดับ ทั้งระดับผู้บริหาร อาจารย์ รวมถึงนักศึกษาให้มีทักษะสำหรับการสร้างคอนเท้นต์ การนำเสนออย่างมืออาชีพ เพื่อให้สามารถเผยแพร่งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานของนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์ตลอดจนสร้างช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย รองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากคุณกนิษฐา วัฒนไวฑูรย์ชัย เป็นวิทยากร ณ ห้องนางนวล ชั้น 1 อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 13/2566

วันที่ 8 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 13/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า” ครั้งที่ 8

วันนี้ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12 .00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบงานด้านหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า” ครั้งที่ 8 เป็นการแนะนำหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หน่วยงาน “อพวช. สดร. สทอภ.” ซึ่งดำเนินการโดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์