ข่าวประชุม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำกัด

วันที่  8 ก.พ. 66  เวลา 13.00 น. อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำกัด โดยมี การเลือกคณะกรรมการชุดใหม่และจับรางวัลให้แก่สมาชิก ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองสถิติทางการ ชุดข้อมูล “การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร (มะม่วง)” ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 8 ก.พ. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองสถิติทางการ ชุดข้อมูล “การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร (มะม่วง)” ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1

วันที่ 7 ก.พ. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 โดยมีนายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโชคอนันต์ (ชั้น 2) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งมีการหารือในประเด็น 1.การสะท้อนภาพอนาคต ใน 5 ปีของการจัดการศีกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.ความต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็น Digital university ที่ส่งเสริมการพัฒนามิติ ทางการศึกษา ในมุมมองที่เป็นภาพของอนาคตทั้งในภาพมุมมองของโรงเรียน และจังหวัดฉะเชิงเทรา 3.แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการพัฒนาครูในพื้นที่เมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทราสู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิชาชีพและวิชาการ 4.ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการศึกษาคุณภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา 5.สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามภาพความคาดหวัง

จัดทำรูปเล่มหนังสือ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 7 ก.พ. 66 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี และคณะทำงานจากคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน ร่วมจัดทำรูปเล่มหนังสือ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 เล่ม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งประกอบไปด้วย 1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 2.โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University Marketplace 3.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในเครือข่ายขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ 4.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสมรรถณะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 5.โครงการพัฒนาสมรรถณะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21 6.โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

หารือการจัดทำหนังสือ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 7 ก.พ. 66 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี ร่วมประชุมกับนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อหารือการจัดทำหนังสือ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 เล่ม ซึ่งประกอบไปด้วย 1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 2.โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University Marketplace 3.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในเครือข่ายขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ 4.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสมรรถณะบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 5.โครงการพัฒนาสมรรถณะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21 6.โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (6 ก.พ. 66) เวลา 15.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) และที่ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันที่ 6 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 โดยได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 6 ก.พ. 66 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) และที่ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การประชุมชี้แจงงาน RRU Open House 2023 และตลาดวิจัย

วันที่ 6 ก.พ. 66 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรและงบประมาณ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงงาน RRU Open House 2023 และตลาดวิจัย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 ก.พ. ที่บริเวณโดมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 6 ก.พ. 66 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามประเด็นที่ต้องรายงานต่อองคมนตรี ครั้งที่ 2 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ