ข่าวประชุม

ประชุมหารือหลักสูตรความร่วมมือกับ บริษัทบลูเทค ซิตี้ (BlueTech City)

วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมหารือหลักสูตรความร่วมมือกับ บริษัทบลูเทค ซิตี้ (BlueTech City) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อรองรับต่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรม โดยใช้หลักสูตร 2+2

ประชุมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ผลงานของโครงการต่างๆ

วันที่ 18 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และกองนโยบายและแผน เพื่อรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ผลงานของโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนตามตำบลต่างๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการนำองค์ความรู้มาปรับใช้ให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่  17 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (University Isolation) เพื่อปรึกษาหารือและรับทราบผลการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคณะกรรมการจากกองพัฒนานักศึกษา และหอพักนักศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ประชุมกับผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันที่ 15 มี.ค. 65 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยดร.นฤชล เรือนงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี ร่วมประชุมกับผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. นำโดยนางสาวคณพร โพธิจิตสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มให้คำปรึกษาเคลื่อนที่ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมไปถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนะนำแนวทางการยกระดับ ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

วันที่ 15 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) พร้อมด้วยอาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ณ สำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า)

ประชุมหารือการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ Green University

วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมหารือการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ Green University ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ประชุมหารือการร่วมวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan)

วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนัก เข้าร่วมการประชุมหารือการร่วมวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ประชุมหารือผลการดำเนินงาน Action Plan ฯลฯ ของ สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต

วันที่ 14 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) เข้าร่วมประชุมหารือผลการดำเนินงาน Action Plan ฯลฯ ของ สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในการหารือ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนหลักสูตร “โครงการนักศึกษาพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีรองคณบดี คณาจารย์ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน เข้าร่วมการประชุมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนหลักสูตร “โครงการนักศึกษาพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” เพื่อผลิตนักศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรม โดยมีนายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom