ข่าวประชุม

ประชุมหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ผบ.)

วันที่ 7 ก.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ผบ.) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการใช้จ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการใช้จ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) ของหน่วยงานที่รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. การกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) พิจารณาสัดส่วนจำนวนการให้ทุนโครงการวิจัยต่อจำนวนนักวิจัย 3. (ร่าง) กลไกและแนวทางการพิจารณากรอบวงเงิน เพื่อพัฒนาระบบ ววน. ภายในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเรื่อง “การติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานวิจัย”

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมเรื่อง “การติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานวิจัย” โดยมี อาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานวิจัยประเภททุนภายในมหาวิทยาลัย) ด้วยการนำเสนอความก้าวหน้าและการวิพากษ์การดำเนินงานวิจัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขอทุนวิจัย การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย นักวิชาการอิสระ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้วิพากษ์การดำเนินงานวิจัย

ร่วมตรวจเยี่ยม และนำเสนอผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

วันที่ 5 ก.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย และ อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ เข้าร่วมตรวจเยี่ยม และนำเสนอผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง และที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการสร้างต้นแบบนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 5 ก.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างต้นแบบนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบนักสื่อสาร และนักสร้างคอนเท้นต์ในทุกระดับ ทั้งระดับผู้บริหาร อาจารย์ รวมถึงนักศึกษาให้มีทักษะสำหรับการสร้างคอนเท้นต์ การนำเสนออย่างมืออาชีพ เพื่อให้สามารถเผยแพร่งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานของนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์ตลอดจนสร้างช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย รองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากคุณกนิษฐา วัฒนไวฑูรย์ชัย และนายสำราญ ฉัตรโท อดีตผู้บริหารฝ่ายข่าวช่อง 3 เป็นวิทยากร ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 3-4 กรกฏาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชน และการฟื้นปริมาณ กุ้งแม่น้ำตลอดลำน้ำบางปะกง

วันที่ 4 ก.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชน และการฟื้นปริมาณ กุ้งแม่น้ำตลอดลำน้ำบางปะกง โดยมีอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าประชุมร่วมกัน เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของกุ้งแม่น้ำ การเพิ่มปริมาณกุ้งแม่น้ำตามธรรมชาติ การยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงกุ้งแม่น้ำ เพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกง ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 3 ก.ค. 66 เวลา 13.30 น. นางบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

ประชุมกําหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

วันที่ 30 มิ.ย. 66 เวลา 13.00-16.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมกําหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และวิศวกรสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศรีวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และวิศวกรสังคม และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

วันที่ 30 มิ.ย. 66 เวลา 09.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (พร้อมบัณฑิต ติดโควิดเมื่อปีการศึกษา 2560-2562) ณ ห้องประชุมอาคารศรีวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 25 ส.ค. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ส.ค. 2566 และจะมีการซ้อมรับปริญญาบัตรในระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ …

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ Read More »