ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์

วันที 2 พ.ค. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดี กล่าวเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตามมาตรฐานคุรุสภา กิจกรรมรองที่ 3 ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาครูฐานสมรรถนะตามPTRUModel

วันที่ 1 พ.ค. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาครูฐานสมรรถนะตาม PTRU Model บูรณาการส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามบริบทท้องถิ่นโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน และนักศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้ได้การดำเนินการตามรูปแบบ PTRU Modelและ Strong Teacher ระหว่างวันที่ 1 และวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

วันที่ 1 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการวันแรงงานห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทราและพิธีประกาศความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังแรงงานของจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2567 “แรงงานยุคใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผลักดันอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย” โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ทำคุณประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี ร่วมพิธีประกาศความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังแรงงานของจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันระหว่าง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อประสานความร่วมมือด้านวิชาการและกำลังแรงงานในการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการของประเทศ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ทริปรถไฟKIHA183มูเตลูลิขิตแห่งสายน้ำ

วันที่ 27-28 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และร่วมต้อนรับนักเที่ยวทริปรถไฟ KIHA183 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทริปแบบ One day วันเดียว เที่ยวเมืองแปดริ้ว ในชื่อทริป ” มูเตลู ลิขิตแห่งสายน้ำ” ซึ่งเป็นทริปพิเศษนำโดยอาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์. นำนักท่องเที่ยวร่วมเฮงและรวยไปพร้อมกัน โดยมีเส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีฉะเชิงเทรา-วัดโสธรวรารามวรวิหาร-วัดจีนประชาสโมสร-ตลาดบ้านใหม่-อุทยานพระพิฆเนศ-ล่องเรือชมวิถีชวิตและสถานที่ท่องเที่ยวริมฝั่งแม่ย้ำบางปะกง-ตลาดน้ำบางคล้าโดยมีนักท่องเที่ยว วันละ 200 ท่าน ซึ่งเป็นการการกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองฉะเชิงฉะเชิงเทรา สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการจัดทริปท่องเที่ยวครั้งนี้

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 30 เม.ย. 67 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยนายอนิรุทธ์ ชัยเสวก หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต พร้อมคณะ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากร

วันที่ 30 เม.ย. 67 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่คณาจารย์ และบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากร ในการบริการตรวจวัดสมรรถภาพกล้ามเนื้อแขน (วัดแรงบีบมือ) ตรวจไขมันใต้ผิวหนัง ตรวจวัดความดัน ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ตรวจเพิ่มคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ ตับ ช่องท้อง ต่อมลูกหมาก รังไข่ เต้านม มดลูก พร้อมทั้งบริการตรวจพิเศษอื่นๆอีกมากมาย ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 26 เม.ย. 67 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล สิงห์คำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมคณะ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้วยระบบการทางวิศวกรสังคม ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพื่อตอบโจทย์แนวทางการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 24 เม.ย. 67 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพื่อตอบโจทย์แนวทางการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายไพวรรณ ศรประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง และนายรุ่ง ทองเกตุแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดแผนพัฒนาตำบล เพื่อกำหนดโจทย์การพัฒนาชุมชน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ประชาชน เอกชน และประชาสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชน และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ณ เทศบาลตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพื่อกำหนดโจทย์แนวทางการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและจัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์

วันที่ 23 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพื่อกำหนดโจทย์แนวทางการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับผู้แทนจากตำบลวังตะเคียน ตำบลคลองนครเนื่องเขต ตำบลคลองหลวงแพ่ง ตำบลคลองนา อำเภอเมือง ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า ตำบลบางคลา อำเภอราชสาส์น และตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อกำหนดโจทย์แนวทางการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันได้ตรงประเด็นและยั่งยืน ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์