ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเล อำเภอบางปะกง

วันที่ 6 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้านักวิจัย โครงการการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร อาจารย์ณฐ สบายสุข อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ และนวัตกรชุมชน จัดกิจกรรมเยาวชนสร้างงานสร้างรายได้จากอัตลักษณ์ชุมชน ณ โรงเรียนวัดเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบ่งกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างรายได้ เป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานองค์ความรู้การเลี้ยงปูทะเลนาขาวัง ฐานการเรียนรู้ปูทะเลตำบลเขาดิน ฐานการเรียนรู้การทำบัญชีแบบง่ายสำหรับการเลี้ยงปูทะเล และฐานการเสริมสร้างรายได้จากการทำผ้าบาติก สำหรับนักเรียนและเกษตรกรรุ่นใหม่

นิทรรศการศิลปะ “สุนทรียศาสตร์ ความงามที่แตกต่าง”

วันที่ 8 ก.ย. 66 เวลา 09.30 น. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดนิทรรศการศิลปะ “สุนทรียศาสตร์ ความงามที่แตกต่าง” โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปัญญาธโร) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) เป็นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่คณะศิลปิน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเจิมป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2566 ณ หอศิลป์ RRU มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมตัวศิลปินในกลุ่มที่มีวาระครบรอบ 60 ปี นำมาจัดแสดงพร้อมกันครั้งแรก และถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ งานสร้างสรรค์เทคนิควิธีการเฉพาะตนของแต่ละศิลปินสู่สาธารณชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประยุกต์ต่อยอดแนวคิดในมิติของการรับรู้ได้ยังประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและสุนทรียภาพต่อผู้สนใจ

แถลงข่าวจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรักความสุข ความมั่งคั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา แถลงข่าวจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรักความสุข ความมั่งคั่ง Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival, Smart City from Learning City ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 7 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมการแถลงข่าวจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรักความสุข ความมั่งคั่ง Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival, Smart City from Learning City “ฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย” พร้อมด้วยนางสาวฉัตรประอร …

แถลงข่าวจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรักความสุข ความมั่งคั่ง Read More »

ขอแสดงความยินดี  กับ น้องพั้นช์ ณัฐชา รุ่งแจ้ง ที่ได้รับ ตำแหน่ง FMS Brand Ambassador 2023

ขอแสดงความยินดี  กับ น้องพั้นช์ ณัฐชา รุ่งแจ้ง ที่ได้รับ ตำแหน่ง FMS Brand Ambassador 2023 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา

คณะพยาบาลศาสตร์MOUร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

วันที่ 4 ก.ย. 66 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และนายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ กับสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพยาบาล ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

สร้างต้นแบบนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์มืออาชีพ

วันที่ 6 ก.ย. 66 เวลา 09.00 น. งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดโครงการสร้างต้นแบบนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับที่ 3 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบนักสื่อสาร และนักสร้างคอนเท้นต์ในทุกระดับ ทั้งระดับผู้บริหาร อาจารย์ รวมถึงนักศึกษาให้มีทักษะสำหรับการสร้างคอนเท้นต์ การนำเสนออย่างมืออาชีพ เพื่อให้สามารถเผยแพร่งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานของนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์ตลอดจนสร้างช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย รองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากคุณกนิษฐา วัฒนไวฑูรย์ชัย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนางนวล ชั้น 1 อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

นิทรรศการศิลปะ “สุนทรียศาสตร์ ความงามที่แตกต่าง”

วันที่ 4 กันยายน 2566 คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 86 คน รายวิชาราชนครินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เข้าชมงานหอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นิทรรศการศิลปะ “สุนทรียศาสตร์ ความงามที่แตกต่าง” โดยศิลปินกลุ่มศิลป์ 5 พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ

กระดานดำเกมส์

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ”กระดานดำเกมส์” สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 ณ โดมข้างหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

อบรมและสานเสวนา ประชาธิปไตยกับท้องถิ่น

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์สราวุธ โรจนศิริ รองคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและสานเสวนา ประชาธิปไตยกับท้องถิ่น โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จัดโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการสร้างต้นแบบนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับที่ 3 (สำหรับผู้นำนักศึกษา)

วันที่ 30 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น. งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดโครงการสร้างต้นแบบนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับที่ 3 (สำหรับผู้นำนักศึกษา) รุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบนักสื่อสาร และนักสร้างคอนเท้นต์ในทุกระดับ ทั้งระดับผู้บริหาร อาจารย์ รวมถึงนักศึกษาให้มีทักษะสำหรับการสร้างคอนเท้นต์ การนำเสนออย่างมืออาชีพ เพื่อให้สามารถเผยแพร่งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานของนักสื่อสารและนักสร้างคอนเท้นต์ตลอดจนสร้างช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย รองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากคุณกนิษฐา วัฒนไวฑูรย์ชัย เป็นวิทยากร ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ