ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 9 ส.ค.66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จัดบรรยายพิเศษ “ตัวแบบแผนธุรกิจ Business Model Canvas BMC

วันที่ 9 ส.ค. 66 เวลา 9.00 น หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ โดย อาจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ อาจารย์คมสันต์ ธีระพืช และอาจารย์จารุต ฐิติวร จัดบรรยายพิเศษ “ตัวแบบแผนธุรกิจ Business Model Canvas BMC และการสร้างไอเดียสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ใหม่” แก่นักศึกษาสาขาการจัดการ พร้อมจัดให้นักศึกษา Pitching ผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันต่อไป ณ ห้องสเตท คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมสืบเสาะข้อมูลเบญจภูมิของชุมชนวัดจีนประชาสโมสร

วันที่ 8 ส.ค.66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา นำนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ทำกิจกรรมสืบเสาะข้อมูลเบญจภูมิของชุมชนวัดจีนประชาสโมสร ณ วัดจีนสโมสร(วัดเล่งฮกยี่) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 ส.ค.66 เวลา 12.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดี กิจการนักศึกษา และบริหารงานบางคล้า พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานศูนย์บางคล้า และบุคลากรจากหอพักนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารดำเนินการการจัดการบริหารหอพักนักศึกษา การจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ณ ห้องประชุมนางนวล ชั้น 1 อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภภัณฑ์ผ้าขาวม้าแบบบูรณาการของกลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภภัณฑ์ผ้าขาวม้าแบบบูรณาการของกลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา บุญทวี อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ และนายณัฐปนันท์ สิงห์ยศ นักวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาผ้าไทยสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ อาจารย์ โยธิน จี้กังวาฬ และอาจารย์สหภพ ปานทอง นักวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ที่ ห้องประชุมชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 7-8 ส.ค. 66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในศตวรรษที่ 21

บรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในศตวรรษที่ 21วันที่ 6 สิงหาคม 2566โดยทีมวิทยากร ศิลปินสีน้ำ ในนิทรรศการ The journey of water colour

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมเรียนรู้เลาะรอบพระนคร

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมเรียนรู้เลาะรอบพระนคร ชมวัดวัง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การทำหน้าที่ของมัคคุเทศก์ในการบรรยายนำชมสถานที่ท่องเที่ยว เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมที่สำคัญภายในมหาราชวังและวัดที่สำคัญ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำวงดนตรีไทยบริการวิชาการแก่สังคม

วันที่ 30 ก.ค.2566 เวลา 06.30 น. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง และ ผศ.จิระศักดิ์ จิตตบุตร พร้อมนักศึกษา นำวงดนตรีไทยบริการวิชาการแก่สังคม ในงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2566) โดยพระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ.เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หอพระไตรปิฎกวัดโสธรวราราม วรวิหาร

มอบรางวัลเพชรสารภีและทุนการศึกษากองทุนเพื่ออธิการวัชรีพิมพยะจันทร์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานมอบโล่รางวัล “เพชรสารภี” และของที่ระลึกให้กับนักศึกษา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ระดับชาติและรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษาภาคปกติ และหอพักนักศึกษา(บางคล้า) ในโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษารางวัลเพชรสารภี ประจำปี 2566 โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณลักษณะดีเด่นรางวัล “เพชรสารภี” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ดำเนินการส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่ออธิการ วัชรี พิมพยะจันทร์ ท่านได้มอบทุนทรัพย์ไว้ให้จัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษา สำหรับดูแลนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” จึงได้มอบทุนการศึกษาตามเจตนารมณ์ของท่านให้กับนักศึกษาตามเจตนารมณ์ของท่านให้กับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566 …

มอบรางวัลเพชรสารภีและทุนการศึกษากองทุนเพื่ออธิการวัชรีพิมพยะจันทร์ Read More »