ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์

วันที่ 11 มี.ค. 66 เวลา 08.00 น. คณะครุศาสตร์จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ตามมาตรฐานคุรุสภา และพัฒนาระบบพี่เลี้ยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1 สัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ประกวดผลงานทางวิชาการและวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

วันที่ 11 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น.สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันเบื้องต้นและพัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activities-Based Learning (ABL) เนื้อหากิจกรรมประกอบไปด้วย การออกเสียงภาษาจีน การสนทนาในชีวิตประจำวันและการแนะนำตนเอง ร่างกายของฉัน การซื้อขาย และวัฒนธรรมจีน เป็นต้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนนอกจากพัฒนาทักษะความรู้ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความกล้าคิดกล้าแสดงออก ความมีน้ำใจ และความสามัคคี สาขาภาษาจีนหวังว่าการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับการเรียนและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สาขาวิชาดนตรีสากล เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.อาจารย์อภิชฌาฏย์ เดชสุภา ประธานสาขาวิชาดนตรีสากล พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา นำนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3

วันที่ 9 มีนาคม 2566 อาจารย์ณฐ สบายสุข อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วย นายณฐพฤฒ นิลแสง นางสาวสุชัญญา ตันติกุล นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3 จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ขั้นสูง ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ (เศษวัสดุหมากแห้ง)”

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยอาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา นางสาวนวลลออ อนุสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ และนางสิริญญา รักจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจากกลุ่มเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ (เศษวัสดุหมากแห้ง)” และเยี่ยมชมหอศิลป์ RRU ณ หอศิลป์ RRU มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 8 มี.ค. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสำหรับผู้บริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารระดับสูงให้มีภาวะความเป็นผู้นำ สร้างกรอบแนวคิดการทำงานและการบริหารในเชิงรุก และเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานยุคใหม่ ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและคณาจารย์ ณ ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 1-5 มีนาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภํฏราชนครินทร์ นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและคณาจารย์ ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเพิ่มพูนกระบวนทัศน์ในการทำงาน โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมเดินทางในครั้งนี้จำนวน 22 คน

กิจกรรมจากใจบ้านโพธิ์

วันที่ 5 มี.ค. 66 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา​ เข้าร่วมงาน​ ‘จากใจ​บ้านโพธิ์’​ โดย​ อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ หัวหน้าโครงการวิจัย​ และคณะผู้วิจัย​คณะมนุษยศาสตร์​และสังคมศาสตร์ ร่วมกับพื้นที่จัดกิจกรรม ‘จากใจบ้านโพธิ์’​ ในโครงการวิจัย​แม่น้ำ​บางปะกง​ : ทุน​วัฒนธรรม​เพื่อ​การพัฒ​นา​ตาม​แนวคิด​เศรษฐกิจ​สร้างสรรค์​ อำเภอ​บ้านโพธิ์​ จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมจากศิลปินพื้นบ้านดนตรี “หัวไม้” 2. การขับเสภา “จากใจบ้านโพธิ์” โดยคุณครูพัชนี ทิมา ปราชญ์ภาษาไทย อำเภอบ้านโพธิ์ 3. การแสดงวงดนตรี Jazz Tree-O Band 4. การประกวดอ่านเรียงความ ‘จากใจบ้านโพธิ์’​ 5.เวทีเสนาบทสรุปโครงการวิจัย …

กิจกรรมจากใจบ้านโพธิ์ Read More »

เยี่ยมชมและศึกษาหลักการจัดการพื้นที่เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 3 มี.ค. 66 อาจารย์ ดร.สุวัชราพร สวยอารมณ์ ประธานสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสาขาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ จำนวน 38 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักการจัดการพื้นที่เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมพื้นที่ภายในสถาบันฯ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ สำหรับนักศึกษาครู” โดยนักศึกษาให้ความสนใจ สอบถาม และเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการเรียนได้

ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 มี.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท ”โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านการศึกษาต่อและการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565“โดยมีกิจกรรม ดังนี้การมอบสายสะพายและของที่ระลึกให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การผูกข้อมือให้ศิษย์ และการมอบของที่ระลึกของรุ่นน้องให้รุ่นพี่ เป็นต้ ณ ลานเอนกประสงค์อินทราสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์