ข่าวประชาสัมพันธ์

MOUโครงการผนึกกำลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ด้วยSTEAM

วันที่ 6 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการผนึกกำลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ด้วย STEAM (IAFSW) ระหว่าง สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (International Association for the Future STEM Workforce: IAFSW) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ Concent Edu ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ทริปรถไฟKIHA183เทศกาลแห่งความรักเที่ยวเมืองแปดริ้วพริ้วตามสายน้ำ

วันที่ 20 – 21 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ และร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวทริปรถไฟ KIHA183 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดทริปแบบ One day วันเดียว โดยนำนักท่องเที่ยววันละ 200 ท่าน เที่ยวเมืองแปดริ้ว ในชื่อทริป “เทศกาลแห่งความรัก เที่ยวเมืองแปดริ้ว พริ้วตามสายน้ำ สัมผัสเสน่ห์ริมแม่น้ำบางปะกง” เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา-วัดโสธร-ตลาดบ้านใหม่-ร้านริเวอร์บาร์น-วัดหัวสวน-ตลาดน้ำบางคล้า-ล่องเรือรอบเกาะลัด (ผ่านชมวัดพรหมยาน วัดโพธิ์บางคล้า สถูปพระเจ้าตากฯ)-วัดปากน้ำโจ้โล้-สถานีรถไฟ ฉะเชิงเทรา ซึ่งการจัดทริปการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองฉะเชิงทรา ชุมชนตลาดบ้านใหม่ เทศบาลบางคล้า สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา ที่อำนวยความสะดวก ในการจัดทริปท่องเที่ยว

พิธีเปิดงาน8RiewFeelแฟCoffee&Friends2024

วันที่ 2 ก.พ. 67 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดงาน 8 Riew Feel แฟ Coffee & Friends 2024 โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมออกบูธกิจกรรมภายในงานนี้ด้วย สำหรับงาน8 Riew Feel แฟ Coffee & Friends 2024 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 ก.พ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 20:00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

วันที่ 1 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ” โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ศูนย์ สำนัก บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลของการทุจริตภาครัฐ นโยบายการป้องกันทุจริตตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่อต้านทุจริตภาครัฐ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการให้ – รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับรู้ สามารถเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการให้บริการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และการบรรยาย เรื่อง “การต่อต้านทุจริตในภาครัฐ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมภพ ทรัพย์สมบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ …

โครงการอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Read More »

การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง #การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรเคมีและหลักสูตรชีววิทยา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มากขึ้น และนักศึกษามีความรู้ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ให้กับโรงเรียนพนัสพิทยาคาร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 30 คน ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บางคล้า

กิจกรรมศิลปะกับทักษะแห่งศตวรรษ ที่21

วันที่ 29-31 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในศตวรรษ ที่21 ภายใต้กิจกรรมศิลปะกับทักษะแห่งศตวรรษ ที่21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานศิลปะออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

งานคืนสู่เหย้า84ปีสารภีคืนถิ่น”

วันที่ 27 ม.ค. 67 เวลา 19.19 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานคืนสู่เหย้า “84 ปี สารภีคืนถิ่น” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ. ฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา นายสุรัตน์ จรกรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2483 ในชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา และได้เปลี่ยนสถานะเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตามลำดับ และในปีนี้ พ.ศ.2567 เป็นปีที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีอายุครบรอบ 84 ปี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้จัดงานคืนสู่เหย้า “84 ปี สารภีคืนถิ่น” ในวันนี้ …

งานคืนสู่เหย้า84ปีสารภีคืนถิ่น” Read More »

โครงการให้ทุนการศึกษาสร้างอนาคตบัณฑิตสู่สถานประกอบการ

วันที่ 27 ม.ค. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา “สร้างอนาคตบัณฑิต สู่สถานประกอบการ” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับบริษัท โปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัด โดยนายสายันต์ สมวัน ประธานกรรมการบริษัท โปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เป็นคนดี มีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และเพื่อผลิตบัณฑิตตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเครือบริษัท ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนและรางวัล การจัเงานคืนสู่เหย้า “84 ปี สารภีคืนถิ่น” ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 27 ม.ค. 67 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการสอบข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะสาขา ช่วงบ่ายจะสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะทำการสอบสัมภาษณ์ในช่วงเวลา 15.00 น. ต่อไป

อบรมหลักสูตรการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าด้วยChassisDynamometer

วันที่ 26 ม.ค. 67 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท ทีเอสอาร์ เทค จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าด้วย Chassis Dynamometer เพื่อรองรับการจดทะเบียน” ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 2 โดยมีการให้ความรู้ถึงขั้นตอนการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงสำหรับต่อทะเบียนและการจดแจ้ง การทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงด้วย Chassis Dynamometer การทดสอบแรงบิดยานยนต์ไฟฟ้า ทดสอบแรงม้า และแรงสูญเสีย ในระบบส่งกำลังในยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและการทดสอบสมรรถนะแบตเตอรี่ แบบ Driving cycle ตามมาตรฐาน WLTP NEDC ณ ห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา