ข่าวประชาสัมพันธ์

เหรียญเงิน silver ในการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2024

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑาทิพย์ สุนลี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน silver ในการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2024 at IMPAC Exhibition and Convention Center Bangkok, Thailandรายการ Asian Rice and Noodle Challenge Junion Chef

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 29 พ.ค. 67 เวลา 15.00 น. รองศาตราจาย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม

วันที่ 27 พ.ค. 67 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารบางคล้า พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร นำผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม”การพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills แกนนำนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2567 ณ Yajai Beach Resort อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สอบระดับปริญญาตรีภาคปกติ

วันที่ 26 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการสอบผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 6) ปีการศึกษา 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาเป็นการสอบแบบออนไซด์ และจะทำการสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ส่วนคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะเป็นการสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.rru.ac.th

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 23 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยดร.สมยงค์ สีขาว ประธานหลักสูตรฯ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 22 พ.ค. 67 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมจัดโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ เศรษฐกิจฐานราก โดยได้จัดอบรมให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำดินปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ในโครงการยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ของ 11 อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” โดยมี ​นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีพระครูวีรปัญโญภาส เจ้าอาวาสวัดวังเย็น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลวังเย็น สมาชิก อบจ. พัฒนาการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดวังเย็น …

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก Read More »

เดินวิ่งสมาธิวิสาชะพุทธบูชาถือศีลห้าลดละอบายมุขปี2567

วันที่ 22 พ.ค. 67 เวลา 05.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน เดินวิ่งสมาธิ วิสาชะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา (บริเวณด้านข้างวัดโสธรวรารามวรวิหาร) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 21 พ.ค.67 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารบางคล้า พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท์ บางคล้า และหอพักนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2567 เพื่อลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

ทดสอบการขับขี่จักรยานไฟฟ้าเพื่อเปิดให้บริการกับนักศึกษา

วันที่ 14 พ.ค. 67 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษและบริหารงานบางคล้า ให้การต้อนรับผู้ประกอบการด้านรถจักรยานไฟฟ้า พร้อมทั้งทดสอบการขับขี่จักรยานไฟฟ้าเพื่อเปิดให้บริการกับนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2567 ณ อาคารสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตำบลบางสมัคร

วันที่ 21 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และเทศบาลตำบลบางสมัคร โดยมีนายปริญญา จันทร์ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลบางสมัคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รวมไปถึงคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าร่วมในพิธี ณ เทศบาลตำบลสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา