ข่าวประชุม

ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2566 และคณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรด้านเชื่อมโยงผู้ประกอบการและการตลาด ณ ห้องนนทรี ชั้น1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในที่ประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่คณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรด้าน เชื่อมโยงผู้ประกอบการและการตลาด รวมไปถึงรายงานความคืบหน้าการตรวจประเมินคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า” ตลอดจนมีการพิจารณาหารือแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนพืชสมุนไพรด้านเชื่อมโยง ผู้ประกอบการและการตลาดของจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและหน่วยงาน ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี ระดับคณะและหน่วยงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย รวมไปถึง เพื่อนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรในการวิพากษ์การนำเสนอโครงการ ของคณะและหน่วยงาน

หารือการปรับรายละเอียดข้อเสนอโครงการ (EEC) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ร่วมประชุมกับนางนวรถ ปะรักมะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) พร้อมคณะ เพื่อหารือการปรับรายละเอียดข้อเสนอโครงการ (EEC) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

ประชุมทำแบบสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมทำแบบสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital Maturity Model (DMM) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุมกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (The happiness Game) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 66 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแจ้งให้ทราบผลการขับเคลื่อน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 “การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อ นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลถภาครัฐ (Open Data)” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของจังหวัดฉะเชิงเทรา และพิจารณาการดำเนินงานภายใต้ “การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อกำหนดการวิเคราะห์ชุดข้อมูลสำหรับประเด็นสำคัญ (Pain Point) 2 ประเด็น – การผลิตและแปรรูปสินค้ามะม่วง – การพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก และ “แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา …

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 Read More »

เข้าร่วมนำเสนอโครงการฉะเชิงเทรา Sandbox

วันที่ 13 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต อาจารย์ ดร.ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ผุสดี ผุมรา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอโครงการฉะเชิงเทรา Sandbox ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3 พร้อมกันนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ยังได้นำเสนอการมีส่วนร่วมระดับจังหวัดในการจัดการศึกษา ร่วมกับ ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

หารือการทำ MOU เพื่อพัฒนากัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ

วันที่ 13 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ทีมนักวิจัยลงพื้นที่ไปยัง วิสาหกิจชุมชนบ้านโรงสีบน 8 ริ้ว หมู่ที่ 1 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อหารือการทำ MOU ร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ วิสาหกิจชุมชนบ้านโรงสีบน 8 ริ้ว เพื่อพัฒนากัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ

หารือโครงการฉะเชิงเทรา Sandbox

วันที่ 13 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยนายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต อาจารย์ ดร.ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต และอาจารย์ผุสดี ผุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือโครงการฉะเชิงเทรา Sandbox ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.) ต่อไป

ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

วันที่ 13 มี.ค. 66 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมไปถึงพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตลอดจนพิจารณารูปแบบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์