ข่าวประชุม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในยุคมหาวิทยาลัยถูกพลิกโฉม “Managing Risk in the Disrupted University”

วันที่ 5 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในยุคมหาวิทยาลัยถูกพลิกโฉม “Managing Risk in the Disrupted University” โดยมี ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ นักวิจัย ในการเตรียมบทความวิชาการรับใช้สังคม

วันที่ 4 มี.ค. 65 เวลา 11.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสินี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ นักวิจัย ในการเตรียมบทความวิชาการรับใช้สังคม เพื่อนำไปเผยแพร่การประชุมวิชาการระดับชาติ ENGAGEMENT THAILAND ครั้งที่ 8 รวมถึงการเผยแพร่ในวารสารวิชาการอื่นๆในลำดับต่อไป

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 3 มี.ค. 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting) และที่ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 3 มี.ค. 65 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อนำเสนอ เรื่อง Happy Model ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 3 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (C-อพ.สธ.)

วันที่ 2 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (C-อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งดำเนินการจัดประชุมโดย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านโปรแกรมGoogle Meet

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 1 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 10.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

เข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ระยะ 5 ปี

วันที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์จารุต ฐิติวรและนายกฤชคุณ ผาณิตญาณกร ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวเปิดงาน การบรรยายสถานการณ์สวัสดิการสังคมไทยในปัจจุบันและร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมด้วยนายชินชัย ชี้เจริญ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก(ICSW-SEAP) และแบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่มภูมิภาค เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย โดยกำหนดวิสัยทัศน์ : “การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้มั่นคง ระบบบริหารสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)