วางแผนการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 24 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การวางแผนการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ