แสดงพลังร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่ง

วันที่ 20 พ.ย. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “แสดงพลังร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง” ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมรณรงค์ ณ บริเวณหน้าโดมกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์