เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพ

วันที่ 17 มี.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพ เพื่อรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจนโยบาย หลักการและแนวคิด และแนวทาง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา รวมไปถึงเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาสอดคล้องตามแนวทางของ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการศึกษา และประกันผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารด้านวิชาการของ สถาบันอุดมศึกษาในการกำกับดูแล ติดตาม และบริหารการจัดการศึกษา เพื่อการตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา