ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัย

วันที่11 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร พาหะนิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้แนวทางและให้คำปรึกษา นอกจากนี้อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณบดีและอาจารย์ที่เป็นตัวแทนทั้ง5 คณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแนวทาง หารือ การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต่อไป