นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3

วันที่ 9 มีนาคม 2566 อาจารย์ณฐ สบายสุข อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วย นายณฐพฤฒ นิลแสง นางสาวสุชัญญา ตันติกุล นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3 จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ขั้นสูง ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล