ย้อนรอยประวัติศาสตร์เที่ยวเมืองแปดริ้วไปกับขบวนรถKIHA183

วันที่ 25 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. พรทิพย์ อ้นเกษม อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับขบวนรถไฟการท่องเที่ยว ในชื่อทริป “ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เที่ยวเมืองแปดริ้ว” ไปกับขบวนรถ KIHA 183 ณ สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเก่า) เพื่อชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลาง และชมพิพิธภัณฑ์ พร้อมรับชมนิทรรศการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชมจากผู้ประกอบการในท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นจึงล่องเรือไปยังวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สำหรับทริป “ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เที่ยวเมืองแปดริ้ว” ไปกับขบวนรถ KIHA 183 เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างการรถไฟฯ กับมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกและภาคีเครือข่ายของมูลนิธิฯ ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำรวจภูธรฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ระหว่างการรถไฟฯ กับจังหวัด รวมถึงหน่วยราชการ และผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางในรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว ในการเที่ยวเมืองไทยด้วยขบวนรถไฟ KIHA 183 และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจ และเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และคนในชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโต และเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตตามไปด้วยอย่างยั่งยืน