มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดอบรมและแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จับมือกับบริษัท ทีเอสอาร์เทค จำกัด จัดการอบรมและแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
วันนี้ ( 2 ก.พ. 66 ) เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าโดยความร่วมมือของบริษัท ทีเอสอาร์เทค จำกัด และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คุณรัฐนันท์ สุขนัยกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอสอาร์ เทค จำกัด และทีมงาน คุณกรพัฒน์ คล้ำมณี, คุณวันเฉลิม เพ็งธรรมมา, คุณสุวิทย์ มหาวงษ์ ตลอดจนผู้มีเกียรติเข้าร่วมภายในงาน ณ ห้องพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
สืบเนื่องจากตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมกับ บริษัท ทีเอสอาร์ เทค จำกัด ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และมีการหารือในการจัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา ให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ได้คำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอันรวดเร็วในปัจจุบัน โดยโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าแก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ฉะเชิงเทรา และใกล้เคียง รวมไปถึงนักศึกษาในสาขาวิชา และจัดการแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร จาก บริษัท ทีเอสอาร์ เทค จำกัด