ประชุมหารือ ร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.)

วันที่่ 16 พ.ย. 65 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประชุมหารือ ร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) เรื่อง การพัฒนา 38 มรภ. ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครู 38 มรภ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom