โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ราชนครินทร์ร่วมใจต้านภัยโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำแอลกอฮอล์สมุนไพร

วันที่  30 มี.ค. 65  เวลา 13.00 น. อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ราชนครินทร์ร่วมใจต้านภัยโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำแอลกอฮอล์สมุนไพร และการทำน้ำยาเอนกประสงค์ สำหรับฆ่าเชื้อและทำความสะอาด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวน 40 คน ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์