กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม

วันที่ 27 พ.ค. 67 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารบางคล้า พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร นำผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม”การพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills แกนนำนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2567 ณ Yajai Beach Resort อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี