กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567

วันที่ 21 เม.ย. 67 เวลา 10.00 น. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้อง 713 อาคารอาคารบัณฑิตศึกษา