โครงการพัฒนาศักยภาพด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 เมษายน 2567 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ที่เรียนรายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมในโครงการมีการลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในด้านต่าง ๆ จากเกษตรกรในชุมชนที่น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาลงมือทำและประสบผลสำเร็จ อีกทั้งได้เข้าศึกษาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ณ สวนปาล์มอินทรีย์ลุงวัน ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ซึ่งโครงการดังกล่าว สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ คาร์บอนนิวทรัลของงานอีเวนท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการชดเชยคาร์บอนแบบรับรองตนเอง (Self Declaration) โดยใช้เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อบก.
เราจะร่วมกันลดโลกเดือด สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างโลกให้น่าอยู่ร่วมกัน