ข้อมูลหลัก

มาตราการคุณธรรมและความโปร่งใส

คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี 2564 รายงานสถิติร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563-2564 การกำกับ ติดตาม การปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2 การกำกับ ติดตาม การปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริต การจัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี การแจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ช่องทางแจ้งเรื่องร้อเงรียนการทุจริต มาตรการจัดการเรื่องร้องการทุจริต มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการเสน่ห์วิถีไทยเมืองแปดริ้ว รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562

โครงสร้าง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออก  เพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create Innovation  with Royal Philosophy. พันธกิจ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับสิบสอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงกำหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยมองค์การ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย