ข้อมูลหลัก

ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์

วันที่ 24 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ (Perfornamce Agreement : PA) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียมรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มาตราการคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน เผยแพร่แนวปฏิบัติ Do’s and Don’t ใบเสนอราคาป้าย รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวปฏิบัติ DOs & DOn’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้ความเห็นในการดำเนินการ ITA ปี 2565 .ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับ และผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : …

มาตราการคุณธรรมและความโปร่งใส Read More »

อำนาจและหน้าที่โครงสร้าง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อำนาจและหน้าที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังของการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้๑. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล๒. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนไทยในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ ของชาติ๔. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ ของส่วนรวม๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง๖. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น๗. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น …

อำนาจและหน้าที่โครงสร้าง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ Read More »